Во периодот на првите пет месеци од 2019 година младите научници од групата Биоелектрохемија на Факултетот за медицински науки при УГД - Штип, доцент Викторија Максимова и асистентите Милкица Јанева, Софија Петковска, Павлинка Кокошкарова, под менторство на проф. Рубин Гулабоски и проф. Валентин Мирчески, публикуваа пет фундаментални научни публикации во три од десетте највлијателни списанија со импакт фактор од областа на електрохемијата.

Притоа, во четири од публикациите на оваа група научници за првпат се развиени нови теоретски модели во услови на волтаметриски техники, каде што се студирани својствата на т.н. мембрански ензими и нивните интеракции со разни супстрати. Покрај тоа, во два од трудовите е покажано какво е електрохемиското однесување на ензимите при процесите на нивна денатурација. Покрај тоа, за првпат е објавен и теоретски математички модел за електрохемиските својства при денатурирање на ензими чија редокс трансформација се одвива во два чекори.

Овие трудови се од исклучителна важност за разбирање на однесувањето на голем број ензими во физиолошки услови. Во последниот труд се објавени волтаметриски начини на дизајнирање на електрохемиски сензори за детекција на важен сигнален молекул водород пероксид. Главна поддршка за реализацијата на овие публикации дојде само од проект финансиран од Универзитетот „Гоце Делчев“. Ова е огромен успех за оваа млада група научници од УГД и во светски размери, а нивната работа во иднина ќе биде фокусирана во подрачјето на разработка на фундаментални математички модели за студирањето на интеракциите на лекови и на студирањето на електрохемијата на ензимите.

Подолу се дадени сите линкови до последните трудови публикувани од групата Биоелектрохемија при УГД - Штип.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика