Научен труд на проф. д-р Рубин Гулабоски, декан на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, е објавен во  едно од најреномираните научни списанија од областа на електрохемијата Electroanalysis.

Професорот Гулабоски во овој труд преку теоретски модел разјаснува еден од најмистериозните феномени на протеинските реакции кога се студираат со волтаметриски техники. Со детално теоретско проучување на својствата на липофилни протеини во техниката „квадратно-бранова волтаметрија“ се објаснети неколку феномени што повеќе од 40-тина години беа загатка за целиот електрохемиски свет. Во суштина, во теоретскиот труд на проф. Рубин Гулабоски за прв пат е објаснет феноменот на зголемување на интензитетот на струјата од оксидациско-редукциските процеси на голем број важни протеини, кога доаѓа до драстично намалување на нивната активна концентрација на површината од работната електрода на која се студираат нивните редокс својства.

Трудот е основа за модификување на софтверските решенија на голем број комерцијални инструментални системи што се дизајнирани за студирање на својствата на важна класа на метало-протеини, како и на нивните интеракции со физиолошки релевантни супстанци. Трудот на проф. Гулабоски беше прифатен без ниту една забелешка од рецензентите, со препорака за ургентно публикување на материјалот. Преку теоретските резултати презентирани во овој труд се отвора ново подрачје за евалуација на кинетичките и термодинамичките параметри што се релевантни за студирање на интеракциите помеѓу активните компоненти од голем број лекови.

Линкот до веб верзијата на трудот е:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/elan.201800739

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика