Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип на 27.10.2018 година ја одржа  Стручно-научната конференција на тема „Социјални детерминанти и здравјето на населението”.

Со добро познавање на највлијателните социјални детерминанти не само што може да се подобри индивидуалното здравје и здравјето на целата популација, туку и да се постигне еднаквост во добивањето на квалитетна здравствена заштита. Затоа, целта на оваа конференција беше здравјето, во контекст на условите на заедницата, вклучувајќи ги социјалните детерминанти како основа за креирање на стратегии за надминување на проблемите и подобрување на здравјето.

На конференцијата беа презентирани доста актуелни трудови. Учествуваа: проф. д-р Елизабета Зисовска која зборуваше на тема „Влијанието на социјалните детерминанти врз перинаталното здравје; проф д-р Милка Здравковска – „Морталитетот од кардиоваскулатните заболувања кај нас и во светот”, проф. д-р Едуард Туше – „Quality of Maternal and Neonatal care in Albania”проф. д-р Бистра Ангеловска – „Фармацевтска грижа за болни од астма; проф. д-р Снежана Стојковска –„Социјалните детерминанти на инфективните заболувања и нивното влијание врз здравјето на населението во целина; проф. д-р Билјана Илиевска-Попоска – „Социјални детерминанти кај болните од туберкулоза; доц. д-р Аспазија Софијанова и Ана Фрицханд  – „Морални и биоетички прашања на одделенијата за критично болни пациентиИсто така, учествуваа и студенти на трет циклус студии: ас. д-р Марија Димитровска-Иванова – „Социјални детерминанти и акутен гастроентеритис во детската возраст и д-р Мирела Василева – „Најчести дерматолошки заболувања кај лица во ниски социоекономски услови со посебен осврт на паразитарни и бактериски инфекции”.

Покрај овие усни презентации, исто така имаше и учесници со постер презентации. 

Со овие теми беа пренесени многу информации за влијанието на социјалните детерминанти во секоја сфера на здравјето на нaселението, чијашто анализа би дала мал придонес во напорите за подобрување на севкупното здравје.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика