На покана на Советот на докторско образование на Европската асоцијација на универзитети (EUA-CDE) проф. д-р Ленче Милошева од Факултетот за медицински науки го претставуваше Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Годишната конференција на Советот за докторско образование (CDE) се одржа со серија на сертифицирани онлајн сесии и вебинар од 25 до 30 јуни 2020 година. Главна тема беше „Улогата на докторското образование во рамки на европските универзитети“.

Првиот дел од конференцијата започна со сертифициран вебинар насловен „Научни дисциплини и интердисциплинарност во докторското образование“. На вебинарот беа презентирани и дискутирани теми кои се однесуваат на важноста на интердисциплинарноста во програмите за докторски студии и научната соработка.

Вториот дел од конференцијата беше резервиран само за членовите на  CDE и поканети претставници на европските универзитети.

Првата онлајн сесија насловена „Институционални приоди во докторското образование“ се одржа на 26.6.2020 год. Беа презентирани „успешни приказни“ на институционални приоди кои ја адресираат централната улога што ја имаат во докторското образование на универзитетите.

Втората онлајн сесија се одржа на 29.6.2020 год. со главна тема „Иновативни програми и сервиси за поддршка на развој на докторандите“. Фокусот беше на новите стратегии и докторските програми развиени на три европски универзитети како добар пример за поддршка на професионалниот развој на докторандите.
Последната онлајн сесија насловена „Институционални практики за градење на профилот на универзитетите и подобрување на процесите на градење на политики за докторските школи“ се одржа на 30.6.2020 год.

Конференцијата заврши со заклучоци за големата важност од интернационална научна соработка, интердисциплинарност при креирање на докторските програми, добри институционални и владини политики за поддршка и развој на докторските школи и професионален развој на докторандите. Прашања коишто исто така добиваат важност се: развивање на интернационални истражувачки мрежи во кои преку размени и докторски семинари докторандите ги презентираат тезите и резултатите од своите истражувања, како и испорачување на иновативни сервиси за поддршка на професионалниот развој на докторандите. Една од важните и актуелни теми која беше повторно истакната е улогата на докторската школа во рамки на универзитетот и како докторското образование служи за градење на препознатлив интернационален универзитетски профил.

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика