Првиот час за студентите на втор циклус студии на Факултетот за медицински науки запишани во студиската 2017/2018 година ќе се одржи на 12.12.2017 г. во 14 часот на Факултетот за медицински науки.