Исправка на јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо образование и здравствени соработници со високо образование од областа на медицината, стоматологија и фармација (.pdf)

Врз основа на член 141,149  и 150 од Законот за здравствената заштита(,,Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22) , а во врска со Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно мрежата на здравствени установи донесена од Влада на РСМ за 2019 - 2022 година ( „Службен весник на РМ“ бр.187/22),  член 2, 4 , 5 и 16 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 120/20 и 144/21), Правилникот  за специјализации и супспецијализации на здравствени работници со високо образование од област на стоматологија и фармација и здравствени соработници со високо образование (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 28/19) , Факултетот за медицински науки при  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип објавува

Исправка на јавен оглас 

за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо образование и здравствени соработници со високо образование од областа на медицината, стоматологија и фармација

 

1.Се врши исправка на јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2022 година за вработените здравствени работници, односно здравствени соработници во Јавни здравствени установи, кој беше објавен на ден 28.08.2022 година во весниците „Слободен печат“ и „Коха“, односно се брише точка 17.

  1. Се врши исправка на јавен оглас за приjaвување на кандидати за запишување односно одобрување на специјализација на здравствени работници со високо образование од областа на медицината и здравствени соработници со високо образование за 2022 година за вработените здравствени работници, односно здравствени соработници во приватни здравствени установи, кој беше објавен на ден 28.08.2022 година во весниците „Слободен печат“ и „Коха“, односно се менува точка бр.25 и гласи :

Ред.бр.

Област на специјализација

За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени лица

25.

Орална хирургија

11

2. Останатиот текст од јавниот оглас останува непроменет.

Контакт тел: 032 550 447

Огласот е објавен и на интернет-страницата:

http://www.ugd.edu.mk

 

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика