ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРИJAВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/ОДОБРУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВСТВЕНИ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА, СТОМАТОЛОГИЈА И ФАРМАЦИЈА (.pdf)

Врз основа на член 141,149  и 150 од Законот за здравствената заштита(,,Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22) , а во врска со Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно мрежата на здравствени установи донесена од Влада на РСМ за 2019 - 2022 година ( „Службен весник на РМ“ бр.187/22),  член 2, 4 , 5 и 16 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 120/20 и 144/21), Правилникот  за специјализации и супспецијализации на здравствени работници со високо образование од област на стоматологија и фармација и здравствени соработници со високо образование (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 28/19) , Факултетот за медицински науки при  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 29.8.2022 година објавува 

Јавен оглас

за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо образование и здравствени соработници со високо образование од областа на медицината, стоматологија и фармација

 

1. ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга

Специјализации

 

1

Анестезиологија со интензивна медицина

1

     

 2.   ЈЗУ Здравствен дом Велес

Специјализации

 

1

 Педијатрија

1

     

 3.   ЈЗУ Здравствен дом Делчево

Специјализации

 

1

Оториноларингологија

1

     

 4.   ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка

Специјализации

 

1

Офталмологија

1

     

5.  ЈЗУ Здравствен дом Липково

Специјализации

 

1

Педијатрија

1

     

6.  ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Специјализации

 

1

Офталмологија

1

     

7. ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Специјализации

 

1

Оториноларингологија

1

2

Радиологија

1

8. ЈЗУ Здравствен дом Кичево

Специјализации

 

1

Педијатрија

1

     

9. ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле

Специјализации

 

1

Радиологија

1

     

10. ЈЗУ Клиничка болница Тетово

Специјализации

 

1

Анестезиологија со интензивна медицина

2

2

Радиологија

2

11. ЈЗУ Општа болница Гостивар

Специјализации

 

3

Анестезиологија со интензивна медицина

1

7

Радиологија

1

12. ЈЗУ Општа болница Кичево

Специјализации

 

2

Гинекологија и акушерство

1

4

Анестизиологија со интензивна медицина

1

13. ЈЗУ Општа болница Куманово

Специјализации

 

1

Анестизиологија со интензивна медицина

1

3

Гинекологија и акушерство

1

6

Општа хирургија

1

14. ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Гевгелија

Специјализации

 

2

Анестезиологија со интензивна медицина  

1

     

15. ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани

Специјализации

 

1

Анестезиологија со интензивна медицина

1

2

Офталмологија

1

3

Педијатрија

1

5

Општа хирургија

1

16. ЈЗУ Општа болница Струмица

Специјализации

 

1

Анестизиологија со интензивна медицина

2

2

Педијатрија

1

5

Дерматовенерологија

1

6

Офталмологија

1

7

Неврологија

1

8

Радиологија

2

9

Кардиологија

1

11

Ортопедија

1

12

Општа хирургија

1

17. ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“

     Чаир

Специјализации

 

1

Гинекологија и акушерство

1

     

 

Ред.бр.

Област на специјализација

За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени лица

1.     

Социјална медицина и јавно здравје

5

2.     

Епидемиологија

4

3.     

Медицинска микробиологија со паразитологија

12

4.     

Офталмологија

9

5.     

Гинекологија и акушерство

3

6.     

Радиологија

2

7.     

Ортопедија

1

8.     

Оториноларингологија

3

9.     

Општа хирургија

7

10.   

Спортска медицина

6

11.   

Пулмоалергологија

4

12.   

Анестезиологија со интензивна медицина

3

13.   

Медицинска нуклеарна физика

6

14.   

Трауматологија

6

15.   

Педијатрија

6

16.   

Трансфузиска медицина

1

17.   

Кардиологија

5

18.   

Уролошка хирургија

6

19.   

Кардиохирургија

2

20.   

Дерматовенерологија

4

21.   

Ендокринологија

3

22.   

Инфектологија

4

23.   

Неврологија

5

24.   

Психијатрија

6

25.   

Орална хирургија

12

26.   

Ендодонција со реставративна стоматологија

6

27.   

Стоматолошка протетика

6

28.   

Фармацевтска технологија

11

29.   

Испитување и контрола на лекови

12

30.   

Фармакоинформатика

6

 

 

Барањето за одобрување на специјализациите заедно со комплетната документација се поднесува од страна на Јавната здравствена установа каде е вработен  здравствениот работник односно здравствениот соработник,  приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот работник односно здравствениот соработник односно од невработениот здравствен работник најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на Огласот во јавните гласила и веб страната на Универзитетот.

Барањето за одобрување на специјализација со комплетната документација се доставуваат во согласност со одредбите од Законот за здравствена заштита (,,Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22) и Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината до Архивата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  ул. „Крсте Мисирков“ бр 10-А, 2000 Штип, со назнака за „Оглас за специјализации за 2022 година “.

Потребни документи за упис на специјализација за вработени здравствени работници во приватни здравствени установи и други правни лица и невработени здравствени работници

 

  1. Барање за одобрување на специјализација со административна такса од 50 денари (може да се преземе од веб страната на Универзитетот ugd.edu.mk);
  2. Уверение со оценки и диплома за завршен факултет (нотаризирани);
  3. Уверение за положен стручен испит (нотаризиран);                                                                                                                                                                                                                            
  4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е во тек);
  5. Кандидатите со стекната прва лиценца за работа од 05.2019 година наваму , освен горенаведените документи , согласно член 141 став 3 од Законот за здравствената заштита , потребно е да достават  и :

- потврда за завршена пробна работа од најмалку шест месеци во примарна здравствена заштита во здравствен дом според програма на Министерството за здравство и копија од склучен Договор за дело со Здравствениот дом

- М1/М2 образец со кој кандидатот докажува дека на денот на аплицирање за запишување на специјализација, е вработен/а во здравствена установа или во друго правно лице кое врши здравствена дејност и има најмалку шест месеци работен стаж во струката како здравствен работник со високо образование или има работно искуство во здравствена установа подолго од шест месеци како здравствен работник со високо образование, што се докажува со доставување на потврда, договор на дело, договор за волонтерство и сл.

  1. Упатница за кандидатот со кој се упатува на специјализација од приватната јавна установа или друго правно лице .
  2. Потврда од Агенција за вработување доколку кандидатот е невработен.

 

 

Цена на чинење на специјализацијата е согласно Одлуката за надоместокот за спроведување на теоретска настава и практична обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата ( „Службен весник на РМ“ бр.123 од 2 Октомври 2012 година) и Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена заштита ( „Службен весник на РМ“ бр.154 од 4 Септември 2015 година)

Контакт тел:032 550 447

Огласот е објавен и на интернет-страницата:

http://www.ugd.edu.mk

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика