• Наставата во учебната 2021/22 ќе биде комбинирана: предавањата ќе се online преку платформата на MS Teams а вежбите online и/или со физичко присуство.
 • За странските студенти, наставата целосно ќе е online.
 • Распоредот на наставата ќе биде објавен на web страната на УГД, последната недела од септември месец.
 • Во текот на изведувањето на вежбите со физичко присуство, мора да бидат запазени пропишаните мерки за здравствена сигурност (растојание 1,5-2,0 m, заштитни средства, вакцинираност...)
 • Во продолжение е наведен планот за начинот на реализација на вежбите за секоја студиска програма по учебни години. Напомена: предметите за вежбите планирани со физичко присуство се во заграда, но согласно со состојбата може да се прават измени во текот на семестарот- за тоа студентите ќе бидат информирани од страна на предметните професори или асистенти.
 • Општа медицина 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Општа медицина 3 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Општа медицина 5 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Општа медицина 7 семестар – реализацијата на вежбите ќе е со физичко присуство
 • Општа медицина 9 семестар – реализацијата на вежбите ќе е со физичко присуство
 • Општа медицина 11 семестар – реализацијата на турнусите ќе е со физичко присуство

Вежбите со физичко присуство и турнусите ќе се реализираат во болниците во градовите за кои студентите се пријавиле.

 • Дентална медицина 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Дентална медицина 3 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Дентална медицина 5 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Претклиничка ендодонција, Неврологија со психијатрија,
 • Дерматовенерологија, Превентивна стоматологија, Локална анестезија во дентална медицина).
 • Дентална медицина 7 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Клиничка мобилна протетика (тотална протеза), Клиничкакариологија 2, Орална медицина и патологија 2,
 • Орална хирургија 1, Ортопедија на заби и вилици 1).
 • Дентална медицина 9 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Пародонтологија 1, Клиничка ендодонција 2, Максило-фацијална хирургија 1, Клиничка фиксна протетика 1, Орална хирургија 2).
 • Фармација 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Фармација 3 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Општа биохемија, Фармакогнозија, Биоорганска хемија, Аналитичка хемија 1).
 • Фармација 5 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Фитохемија, Фармацевтска технологија 1, Фармацевтска хемија 2).
 • Фармација 7 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Фармацевтска технологија 3, Броматологија, Клиничка биохемија, Аналитика на лекови 1).
 • Фармација 9 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Фармацевтска биотехнологија, Радиофармација, Аптека и аптекарско работење).
 • Медицински сестри 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Медицински сестри 3 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Медицински сестри 5 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Хирургија со нега, Анестезиологија и реанимација со нега, Дерматовенерологија со нега).
 • Акушерки 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Акушерки 3 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Акушерки 5 семестар – реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Подготовка за породување, акушерски инструменти и опрема; Педијатрија со нега; Аналгезија, анестезија, реанимација и прва помош)
 • Забни техничари 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Забни техничари 3 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Мобилна протетика - тотална протеза 1, Фиксна протетика 1, Ортопедија на заби и вилици )
 • Забни техничари 5 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Мобилна протетика-парцијална _______протеза 2, Фиксна протетика 3).
 • Лаборанти 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Лаборанти 3 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Аналитичка хемија, Клеточна биохемија)
 • Лаборанти 5 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Клиничка биохемија 1, Клиничко – токсиколошки анализи, Броматологија)
 • Физиотерапевти 1 семестар – реализацијата на вежбите ќе е online
 • Физиотерапевти 3 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Физикална медицина и рехабилитација 3, Основи на кинезитерапија, Медицинска масажа 1)
 • Физиотерапевти 5 семестар –реализацијата на вежбите ќе е комбинирано: online и со физичко присуство (Ортопедија и трауматологија, Кинезитерапија и рехабилитација во ортопедија и трауматологија, Кинезитерапија и рехабилитација кај интерни заболувања, Кинезитерапија и рехабилитација во хирургија)

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: Факултет за медицински науки - Клиничка болница Штип
Ул. Љубен Иванов бр. 25
2000 Штип

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика