НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2017-2018 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

I ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

БОРЧЕ СИВАКОВ

24.09.2018

10-14.30

2.

ЈОРДЕ СИМОНОСКА

24.09.2018

10-14.30

3.

СЛАЃАНА КИТАНОВА АНДОВА

24.09.2018

10-14.30

4.

КУЈТИМЕ РУШИТИ МЕХМЕТИ

24.09.2018

10-14.30

5.   

БИЛЈАНА ЧАДИЕВА

24.09.2018

10-14.30

6.

ДИМА ИЛИЕСКА

24.09.2018

10-14.30

7.

БЛАГОЈА КИТАНОВСКИ

24.09.2018

10-14.30

8.

ВИОЛЕТА МОЈСОВСКА

24.09.2018

10-14.30

9.

ГОРАН МИТЕВСКИ

24.09.2018

10-14.30

10.

АНЕТА ВУЧКОВСКА

24.09.2018

10-14.30

11.

АТАНАС ФУРНАЏИСКИ

24.09.2018

10-14.30

12.

ЕЛЕНА ЦВЕТИНОВСКА

24.09.2018

10-14.30

13.

НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ

24.09.2018

10-14.30

14.

ТОДОРКА ОКОВА

24.09.2018

10-14.30

15.

МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВСКИ

24.09.2018

10-14.30

16.

САНДРА ДИМИТРОВА

24.09.2018

10-14.30

17.

ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА МИНОВА

24.09.2018

10-14.30

18.

АЛЕКСАНДРА ЈОРДАНОВА

24.09.2018

10-14.30

19.

РАДМИЛА ТАЛЕСКА

24.09.2018

10-14.30

20.

САНДРА АРСОВСКА

24.09.2018

10-14.30

21.

АНА СПАСОВСКА

24.09.2018

10-14.30

22.

СНЕЖАНА КОРУНСКА

24.09.2018

10-14.30

23.

БЕТИ ГЕЛЕЈЧЕВСКА ИЛКОСКА

24.09.2018

10-14.30

 

II ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА

25.09.2018

10-14.30

2.

ЈАСМИНА ГОШЕВСКА

25.09.2018

10-14.30

3.

ДАНИЕЛА ЈОВАНОВА

25.09.2018

10-14.30

4.

ОЛИВЕРА КИМОВСКА ПЕТРОВСКА

25.09.2018

10-14.30

5.   

ЛУЛЈЕТА ХЕТЕМИ

25.09.2018

10-14.30

6.

ЛИЛЈАНА ТОДОРОВСКА

25.09.2018

10-14.30

7.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

25.09.2018

10-14.30

8.

АНГЕЛ СТОЈАНОВСКИ

25.09.2018

10-14.30

9.

МАРИЈА АТАНАСОВА

25.09.2018

10-14.30

10.

АНИЛА РАЦАЈ

25.09.2018

10-14.30

11.

СЛАВИЦА ШУПЕРЛИСКА

25.09.2018

10-14.30

12.

РОЛАНД ДУКА

25.09.2018

10-14.30

13.

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

25.09.2018

10-14.30

14.

ДИМИТАР АНГЕЛЕВСКИ

25.09.2018

10-14.30

15.

АНГЕЛА КОЛЕСКА

25.09.2018

10-14.30

16.

МАРТИН ЛАЗАРЕВСКИ

25.09.2018

10-14.30

17.

МИРЕЛА ВАСИЛЕВА

25.09.2018

10-14.30

18.

АЛЕКСАНДРА ТОНЕВА

25.09.2018

10-14.30

19.

САШО МИХАИЛОВ

25.09.2018

10-14.30

20.

МЕВЉУДЕ АДЕМИ

25.09.2018

10-14.30

21.

ХИДАЕТ АДЕМИ

25.09.2018

10-14.30

III ГРУПА   

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ОЛИВЕР МИТРОВСКИ

26.09.2018

10-14 .30

2.

ИВАНА КРСТЕВСКА

26.09.2018

10-14 .30

3.

ЃУЛШЕН МУРАТИ

26.09.2018

10-14 .30

4.

ЛИЛЈАНА МИЛЕНКОВА

26.09.2018

10-14 .30

5.   

ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКИ

26.09.2018

10-14 .30

6.

МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА

26.09.2018

10-14 .30

7.

МЕМЕТ САЉАЈДИН

26.09.2018

10-14 .30

8.

СТОЈАНЧО ИЧЕВ

26.09.2018

10-14 .30

9.

ВЕРИЦА МАЛИНКОВА

26.09.2018

10-14 .30

10.

МАЈА ПЕТРУШЕВСКА

26.09.2018

10-14 .30

11.

АЛЕКСАНДРА ТОЧКО

26.09.2018

10-14 .30

12.

ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ

26.09.2018

10-14 .30

13.

ВАЛЕНТИНА БОЈОВСКА ТРАЈАНОВСКА

26.09.2018

10-14 .30

14.

АЛБИНА ЧРЕСКОВНИК ПУПАКОСКИ

26.09.2018

10-14 .30

15.

ВЛАДИМИР РИСТОВСКИ

26.09.2018

10-14 .30

16.

ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА

26.09.2018

10-14 .30

17.

СИМОНА ДАНЕСКА

26.09.2018

10-14 .30

18.

МАРИНА ПУЛЕСКА

26.09.2018

10-14 .30

19.

АБДИ МУРТЕЗАНИ

26.09.2018

10-14 .30

20.

АНДРИЈАНА АДРЕЕВСКА

26.09.2018

10-14 .30

IV ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МЕРИ БЕРАТ

27.09.2018

10-14.30

2.

МАРИНА ВУКШАНОВИЌ СТОЛЕСКА

27.09.2018

10-14.30

3.

СЛАВИЦА МАВРУШЕВА

27.09.2018

10-14.30

4.

САМИР ЈУСКОСКИ

27.09.2018

10-14.30

5.   

ДРАГАН КОСТОВСКИ

27.09.2018

10-14.30

6.

СВЕТЛАНА ИЛОСКИ

27.09.2018

10-14.30

7.

АНИТА БОЖИНОВА ПЕТКОВСКА

27.09.2018

10-14.30

8.

ДРИТОН БИЉАЛИ

27.09.2018

10-14.30

9.

АЛЕКСАНДРА ПЕЈОВСКА ЈОСЕВ

27.09.2018

10-14.30

10.

КОСТАДИНА ЃОРЃИОСКА

27.09.2018

10-14.30

11.

МАРТИНА АМБАРЏИЕВА

27.09.2018

10-14.30

12.

ИВАНА КОПРИВЊАК

27.09.2018

10-14.30

13.

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА

27.09.2018

10-14.30

14.

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВА

27.09.2018

10-14.30

15.

ДИНА ЗАФИРОВА

27.09.2018

10-14.30

16.

ВАЛЕНТИНА РИСТЕСКА ЦВЕТКОВСКА

27.09.2018

10-14.30

17.

МЕТОДИЈА ДИМИТРИЕСКИ

27.09.2018

10-14.30

18.

ВЕСНА ПЕЈЧИНОВСКА РИСТЕСКА

27.09.2018

10-14.30

19.

МИЛЕ ГОГОВ

27.09.2018

10-14.30

20.

СЕЈАД ЌАЗИМОСКИ

27.09.2018

10-14.30

21.

ТОНИ НЕШКОВСКИ

27.09.2018

10-14.30

V ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

СОЛЗА ЈОВАНОВА

28.09.2018

10-14.30

2.

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

28.09.2018

10-14.30

3.

ДРАГАНА СТОЈКОВИЌ

28.09.2018

10-14.30

4.

ГОРАН РАЗМОСКИ

28.09.2018

10-14.30

5.   

РИНА ПУРРИНИ

28.09.2018

10-14.30

6.

АНА БЛАЖЕСКА

28.09.2018

10-14.30

7.

ВИКТОР СИМЕОНОВСКИ

28.09.2018

10-14.30

8.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

28.09.2018

10-14.30

9.

МАРИЈА ЈОВАНОВСКА КАЛПАК

28.09.2018

10-14.30

10.

МАРИЈА ЏАМБАЗОВА

28.09.2018

10-14.30

11.

АНИТА НАЈДОВА

28.09.2018

10-14.30

12.

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

28.09.2018

10-14.30

13.

ВИЛИЈАМ КИТЕВСКИ

28.09.2018

10-14.30

14.

ДУРИМ АСАНИ

28.09.2018

10-14.30

15.

ВЕЛИМИР ШУМЕНКОВСКИ

28.09.2018

10-14.30

16.

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА

28.09.2018

10-14.30

17.

БИЉАНА ДОДЕВСКА

28.09.2018

10-14.30

18.

ГОРДАНА ЦАНЕСКИ

28.09.2018

10-14.30

19.

ЛИДИЈА НОВАЧЕСКА

28.09.2018

10-14.30

VI ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ВЕЛИМИР САВЕСКИ

01.10.2018

10-14.30

2.

НАДИРЕ ФЕРАТИ

01.10.2018

10-14.30

3.

ДИМИТРИ БАЧЕВСКИ

01.10.2018

10-14.30

4.

ДЕЈАН БИЛЕСКИ

01.10.2018

10-14.30

5.   

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

01.10.2018

10-14.30

6.

ЕЛЕНА МАНАСИЕВСКА

01.10.2018

10-14.30

7.

МАРИЈА ЃОШЕВСКА

01.10.2018

10-14.30

8.

РЕЗАРТА ЕЛЕЗИ

01.10.2018

10-14.30

9.

АЛБИНА БЕЈТА

01.10.2018

10-14.30

10.

АЛИЛ ДЕРВИШОСКИ

01.10.2018

10-14.30

11.

НАДИЦА ТРАЈКОВСКА

01.10.2018

10-14.30

12.

ТАМАРА БОЈКОВСКА

01.10.2018

10-14.30

13.

АНА ЧЕЛИКИЌ

01.10.2018

10-14.30

14.

АНА ВАСИЛЕВА

01.10.2018

10-14.30

15.

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

01.10.2018

10-14.30

16.

ЉЕНЧЕ ЃОРГИЕВА

01.10.2018

10-14.30

17.

НАДА ЏОРЛЕВА

01.10.2018

10-14.30

18.

ЛАЗО МАНЕВ

01.10.2018

10-14.30

19.

ПЕТАР МАРКОВ

01.10.2018

10-14.30

20.

ЛИДИЈА НОВАЧЕВСКА

01.10.2018

10-14.30

21.

ЗОРИЦА ДИМЧЕВСКА

01.10.2018

10-14.30

22.

ГОРДАНА ЦАНЕСКА

01.10.2018

10-14.30

VII ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

2.

НИКОЛА СИЛЈАНОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

3.

АЛЕКСАНДРА РИСТОВА

02.10.2018

10-14.30

4.

БИЛЈАНА ПИТРОПОВА ШУШЛЕВСКА

02.10.2018

10-14.30

5.   

НЕМАЊА ИЉОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

6.

СНЕЖАНА ВОЛЧЕСКА

02.10.2018

10-14.30

7.

РОБЕРТО ЦВЕТКОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

8.

ЕЛЕНА МАЏАРОВА

02.10.2018

10-14.30

9.

ЕЛМА САЛКОСКА

02.10.2018

10-14.30

10.

ИВО КУНОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

11.

МАРКО КОСТОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

12.

КРИСТИНА МИЛЕВСКА

02.10.2018

10-14.30

13.

БЉЕРИМ ИБРАХИМИ

02.10.2018

10-14.30

14.

ЕНЕС ЈАШАРИ

02.10.2018

10-14.30

15.

КРИСТИН КОСТАДИНОСКИ

02.10.2018

10-14.30

16.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

02.10.2018

10-14.30

17.

РАДОЈКА ТРАЈКОВСКА

02.10.2018

10-14.30

18.

ТОНИ НЕШКОВСКИ

02.10.2018

10-14.30

19.

БОРИСЛАВ КАЛКОВАЛИЕВ

02.10.2018

10-14.30

20.

ЗОРИЦА ДИМЧЕВСКА

02.10.2018

10-14.30

21.

БИЛЈАНА ОГНЕНОСКА

02.10.2018

10-14.30

VIII ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

03.10.2018

10-14.30

2.

МАЈА ЌУЛИБРК НЕДЕЛКОВСКА

03.10.2018

10-14.30

3.

АНГЕЛА КАБОВА

03.10.2018

10-14.30

4.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЉИМАНИ

03.10.2018

10-14.30

5.   

МАЈА ДИМИТРОВСКА

03.10.2018

10-14.30

6.

ИВО ПАУНОСКИ

03.10.2018

10-14.30

7.

МИХАИЛ ТАУШАНОВ

03.10.2018

10-14.30

8.

БЛАГОЈА ДАМЕСКИ

03.10.2018

10-14.30

9.

НЕНАД ВРГОВИЌ

03.10.2018

10-14.30

10.

СТЕФАНИА АЗМАНОВА

03.10.2018

10-14.30

11.

ПЕТАР МИЛОШЕВСКИ

03.10.2018

10-14.30

12.

БОЈАН БУДИЌ

03.10.2018

10-14.30

13.

АДРИЈАНА ЕФТИМОВА

03.10.2018

10-14.30

14.

СИМОНА САПУНЏИЈА

03.10.2018

10-14.30

15.

ЛЕУТРИМ ШАКИРИ

03.10.2018

10-14.30

16.

ДРАГАНА БИСЛИМОВСКА

03.10.2018

10-14.30

17.

МИХАЕЛА НЕСТРОВА

03.10.2018

10-14.30

18.

ИВИЦА КЛЕЊОСКИ

03.10.2018

10-14.30

19.

РЕНАТА БОГДАНОВСКА

03.10.2018

10-14.30

20.

ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ

03.10.2018

10-14.30

21.

ДИМИТАР МИЛОШЕСКИ

03.10.2018

10-14.30

22.

ЕНГИН ЕМИНИ

03.10.2018

10-14.30

23.

БОГДАНКА АРНАУТОВСКА

03.10.2018

10-14.30

IX ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АНДРИЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

04.10.2018

10-14.30

2.

БОБАН СОТИРОВСКИ

04.10.2018

10-14.30

3.

АНАСТАСИЈА ДЕНОВА

04.10.2018

10-14.30

4.

АНТОНИО МИТКОВ

04.10.2018

10-14.30

5.   

МАЈА ИВАНОВА

04.10.2018

10-14.30

6.

ЕЛЕНА КРСТЕВА

04.10.2018

10-14.30

7.

МАРИЈА СТОЈАНОВА ЈОРДАНОВ

04.10.2018

10-14.30

8.

КРИСТИНА ДЕНЧОВСКА

04.10.2018

10-14.30

9.

ОЛИВЕРА СРБИНОВСКА

04.10.2018

10-14.30

10.

ЕМИЛИЈА ЧАБУКОВСКА

04.10.2018

10-14.30

11.

ЃОРЃИ КАЛПАК

04.10.2018

10-14.30

12.

БОЈАНА ЃОРГОВСКА

04.10.2018

10-14.30

13.

МОНИКА СРБИНОВСКА

04.10.2018

10-14.30

14.

БЕСИР МУРТЕЗАНИ

04.10.2018

10-14.30

15.

АНА ВАСИЛЕВСКА

04.10.2018

10-14.30

16.

РАДОМИР ЈОВЧЕВСКИ

04.10.2018

10-14.30

17.

ЕВГЕНИЈА БАНЕВА

04.10.2018

10-14.30

18.

КАМЕЛИЈА ЈОРДАНОВСКА

04.10.2018

10-14.30

19.

ДУБРАВКА КОЛОСКА

04.10.2018

10-14.30

20.

ЕЛМЕДИНА АКИКУ

04.10.2018

10-14.30

21.

АРТА ИСЕНИ ХАСАНИ

04.10.2018

10-14.30

22.

ЕДИТА ИСЕИНИ

04.10.2018

10-14.30

23.

СЕЛЈАН МУРТЕЗАНИ

04.10.2018

10-14.30

X ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МИЛЕНА СТАНКОВИЌ

05.10.2018

10-14.30

2.

СИМОНА ПОПОВА

05.10.2018

10-14.30

3.

МЕРИ МИЛЧЕВСКА

05.10.2018

10-14.30

4.

ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА

05.10.2018

10-14.30

5.   

СЕНИЈА КАХВЕЏИ

05.10.2018

10-14.30

6.

МОНИКА ЛУКАРОВСКА

05.10.2018

10-14.30

7.

ТЕОДОРА БРЊАРЧЕВСКА

05.10.2018

10-14.30

8.

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

05.10.2018

10-14.30

9.

НИНА АПОСТОЛОВСКА

05.10.2018

10-14.30

10.

БЕРАТ СЕЈДИНИ

05.10.2018

10-14.30

11.

АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ

05.10.2018

10-14.30

12.

АЛЕКСАНДРА МАЏАРОСКА

05.10.2018

10-14.30

13.

ТАМАРА МАНЧЕВА

05.10.2018

10-14.30

14.

НЕВЕНКА РИДОВА

05.10.2018

10-14.30

15.

ФИЛИП НИКОЛОВ

05.10.2018

10-14.30

16.

БЛАГОЈА СРБОВ

05.10.2018

10-14.30

17.

АНДРИЈАНА ТРАЈКОВА

05.10.2018

10-14.30

18.

ЕЛМЕДИНА АСАНИ

05.10.2018

10-14.30

19.

МИРКО МИШЕЛ МИРЧЕВСКИ

05.10.2018

10-14.30

20.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

05.10.2018

10-14.30

21.

ФЈОЛЕ ХАЛИЛИ ФЕТАИ

05.10.2018

10-14.30

22.

ХАНА ДЕАРИ

05.10.2018

10-14.30

23.

ЉУЉЕТА МУЉАКИ

05.10.2018

10-14.30

XI ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

Марија Караѓозова

08.10.2018

10-14.30

2.

Адријана И.Велковски

08.10.2018

10-14.30

3.

Илија Атанасов

08.10.2018

10-14.30

4.

Златко Филиповски

08.10.2018

10-14.30

5.   

Сашо Николовски

08.10.2018

10-14.30

6.

Марија Каракостова

08.10.2018

10-14.30

7.

Марија Атанасова

08.10.2018

10-14.30

8.

Филип Јолевски

08.10.2018

10-14.30

9.

Катерина Колевска

08.10.2018

10-14.30

10.

Билјана Миленковска

08.10.2018

10-14.30

11.

Синиша Даневски

08.10.2018

10-14.30

12.

Ерзан Елези

08.10.2018

10-14.30

13.

Стефанија Илиева

08.10.2018

10-14.30

14.

Анета Атанасова

08.10.2018

10-14.30

15.

Васка Трајкова

08.10.2018

10-14.30

16.

Владо Спировски

08.10.2018

10-14.30

17.

Весна Пешева Јанковски

08.10.2018

10-14.30

18.

Маја Павловска

08.10.2018

10-14.30

19.

Весна Грозданоска Петреска

08.10.2018

10-14.30

20.

Дејан Рунтев

08.10.2018

10-14.30

21.

Јасмина Стојчевска

08.10.2018

10-14.30

22.

Венцо Вуинов

08.10.2018

10-14.30

23.

Весна Роглева

08.10.2018

10-14.30

24.

Горан Трајчевски

08.10.2018

10-14.30

25.

Зоран Димитров

08.10.2018

10-14.30

XII ГРУПА

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

Дрејтим Бина

09.10.2018

10-14.30

2.

Зоран Симоновски

09.10.2018

10-14.30

3.

Ангелчо Иванов

09.10.2018

10-14.30

4.

Елена Мирова Шаклева

09.10.2018

10-14.30

5.   

Дејан Петровски

09.10.2018

10-14.30

6.

Елена Бојаџиева

09.10.2018

10-14.30

7.

Елеонора Грозданова

09.10.2018

10-14.30

8.

Милка Клинчева

09.10.2018

10-14.30

9.

Каљтрима Раими

09.10.2018

10-14.30

10.

Татјана Панева

09.10.2018

10-14.30

11.

Дијана Костовска

09.10.2018

10-14.30

12.

Арменд Изаири

09.10.2018

10-14.30

13.

Миранда Рамани

09.10.2018

10-14.30

14.

Ромир Кадриу

09.10.2018

10-14.30

15.

Дарко Доневски

09.10.2018

10-14.30

16.

Димитар Бојаџиев

09.10.2018

10-14.30

17.

Антонио Ордев

09.10.2018

10-14.30

18.

Љупка Лазарева

09.10.2018

10-14.30

19.

Марина Трајчовска

09.10.2018

10-14.30

20.

Сања Бојчева

09.10.2018

10-14.30

21.

Ламбе Крстески

09.10.2018

10-14.30

22.

Христина Пуцакова Долешал

09.10.2018

10-14.30

23.

Јулија Јоноска

09.10.2018

10-14.30

24.

Олгица Михајлова

09.10.2018

10-14.30

25.

Христијан Трпчевски

09.10.2018

10-14.30

 

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика