Почитувани студенти, 

Ве информираме дека на Факултетот за медицински науки се распишуваат избори за членови во Факултетско студентско собрание на Факултет за медицински науки при Универзитет "Гоце Делчев" во Штип.

Согласно член 417 од Статутот на Универзитет "Гоце Делчев" во Штип, право да избираат и да бидат избрани за членови на факултетското студентско собрание имаат сите студенти на единицата кои се запишани на студии во учебната година во која се избира факултетското студентско собрание. Факултетското студентско собрание брои 10 (десет) членови кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање.

Кандидатите кои би се пријавиле за членови во Факултетското студентско собрание треба да достават пријава во архивата на факултетот во рок од 8 работни дена, сметано од 4ти ноември 2019 година.

Изборите ќе се одржат на ден 04.12.2019 година, среда, во зградата на деканатот на Факултет за медицински науки на ул. „Љубен Иванов“ број 25 во Штип во период од 10 часот до 15 часот.

4.11.2019 год., Штип         

Технички секретар

Билјана Герасимова
Тел: +389 32 550 400
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Лилјана Мираковска
Тел: +389 32 550 432
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Студентски прашања

Анка Јорданова
032/550-868
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Медицински сестри/техничари, Забен техничар - протетичар, Акушерки

Мери Манева
032/550-070
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Општа медицина

 

Студентски прашања

Стојанче Стојанов
032/550-078
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми:
Фармација, Дентална медицина

Васка Здравкова
032/550-408
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
референт за студиски програми
Физиотерапевт, Медицински лаборанти, Оптометрија и очна оптика